Jaktfalk (Gyr Falcon)

Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland

Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 04/08/2016
Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 02/08/2016
Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 31/07/2016

Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna
Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna

Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna
Njupeskär, Dalarna 28/06/2012