Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe)

Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg
Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg
Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg

Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe), Källstorps Våtmark, Falkenberg
Källstorps Våtmark, Falkenberg, 25/04/2011